Micro Liver™ 3D打印微型肝脏类器官模型

产品简介
微肝(Micro-Liver)是基于肝组织结构和功能,将肝脏细胞精确3D打印制备的微型类肝组织器官,能高度仿真人体肝脏的生理和病理特征,可用于药物肝毒性、药物代谢检测及肝纤维化等疾病的药物筛选。

应用领域  药物功效筛选
 ·非酒精性脂肪肝模型(NAFLD)/脂肪性肝炎模型(NASH)
 ·病毒感染模型(HBV、HCV等)
                                            
  药物肝毒性检测
 ·细胞活性检测  ·细胞活力检测
 ·谷胱甘肽损耗检测
 ·肝纤维化检测
 ·磷脂沉积检测
 ·胆汁淤积检测
 ·活性氧检测
 ·细胞凋亡检测
  药物代谢检测
 ·代谢稳定性(药物I、II相代谢 ·CYP450酶代谢表型 ·代谢稳定性试验)
 ·酶诱导/抑制试验
 ·药物相互作用
 ·代谢产物检测
 ·代谢途径检测